Parfums de Marly

در فرانسه لویی چهاردهم به علت دیکتاتور و مقتدر بودن به خود لقب شاه خورشید را داده بود . لویی پانزدهم ، نوه لویی چهاردهم بعد از به سلطنت رسیدن در قرن 18 و در سال 1743 ، تصمیم گرفت که یکی از کاخ های پدربزرگش را با عکسهایی از بهترین اسبهای او دکور کند . با این کار می خواست علاوه بر نشان دادن قدرتشان آنها را در مهمانی ها هم به نمایش بگذارد . 

در زمان لویی چهاردهم به علت عدم وجود حمام مردم سالی یکبار حمام می کردند و به خاطر دیده نشدن آلودگی موهایشان از کلاه گیس استفاده می کردند و همینطور برای اینکه بوی بد بدنشان معلوم نشود از عطریات تندی استفاده می کردند . 

بعد از به تخت نشستن لویی پانزدهم به دستور وی ، طراح های عطرش ، هر روز یک نوع عطر را در فضای داخلی کاخ استفاده می کردند و نام تمامی عطریات را از اسبهای لویی چهاردهم می گرفتند